22 Yogas

Hatha Yoga
Taraka Yoga
Karma Yoga
Yantra Yoga
Bhakti Yoga
Eco Yoga
Jnana Yoga
Sabda or Nada Yoga
Kriya Yoga
Mansa Yoga
Laya Yoga
Siddha Yoga
Kundalini Yoga
Sankirtan Yoga
Asparsha Yoga
Lambika Yoga
Ashtanga Yoga
Siva Yoga
Agni Yoga
Mantra Yoga
Yoga of Synthesis
Trinity Yoga

Tags